The Christ-Light

On the occasion of the Opening Academic Year 2022-2023 Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 26 september 2022

The energy bills. These have gone from being a perfectly normal phenomenon to being the subject of a crisis. An energy crisis.

Crisis. A word that today fills all news headlines worldwide. But for each person, the word crisis will refer to something different. One person will connect it with an economic crisis that has a direct impact on his own household budget. For others, it’s about an ecological crisis. For another it’s about a war crisis that made her a refugee overnight. Some will think, indeed, primarily of an energy crisis, where others will immediately think of the Covid-19 crisis that brought sickness and death to the family. There will also be those who link crisis to a very personal existential experience: an experience that will not make the headlines but that can just as easily determine the course of life.

Existential experiences and existential questions are object of theological reflection and research. Thus, on a surface level, one could say that theology is super relevant in a time and context of crises. At the same time, academic theology itself, at least in this part of the world, seems to be in crisis. A theology in crisis is described and explained by Professor Miroslav Volf in his foreword to our academic anniversary volume “The Vitality of Evangelical Theology.” One of the reasons to speak of a crisis of theology is the insufficient or unsatisfactorily answered question of the relevance of theology. How relevant is theology nowadays?

How relevant is theology? What is theology good for? Answers to that question quickly point to current and future challenges in church and society that theology has to anticipate; and on which theology can have a determining influence. These kinds of answers are exhausting: you have to get yourself moving. You cannot just be a theologian but you have to be a theologian ánd be relevant.

I think what is helpful to not become too tired – constantly looking in the future and seeking relevance – is to not forget to look back and count our blessings.

What is theology good for? Well, let us look back. Then, you observe you are on a road that has been around longer than today and that has already been meaningful for a lot of people. Looking back by listening to alumni, for example. You then notice your faculty has significance. One alumnus for example explains: “the drive and knowledge of teachers, studying with students from all over the world made my studies at ETF Leuven a special time for me.”

If we look back we observe alumni being equipped for their mission by their studies at ETF Leuven: sharing the good news of Jesus Christ. Does this mean, ETF Leuven is relevant? Maybe. More important is this: it has to do with answering a calling. It is this calling from Scripture to share the good news of Jesus Christ that is part of our mission. And that can take many forms: from highly scientific theological work to teaching how to have a good pastoral conversation. And so much more.

Practicing theology in this way is not primarily wanting to be relevant, although there is a great deal of relevance to practicing theology. But it is primarily about answering or helping to answer a calling. And doing so, we are placed on a long road on which we are not the first ones. We can look back and see the fruit of many others.

At the beginning of this new academic year, we must consider for ourselves what our specific calling, our particular vocation is in this particular period of time. In academic theology, in the church and in our position in society. In the light of all these crises that fill the news headlines: the question is not “what is our relevance?” I suggest to let the question be: “what is our vocation?”

One answer to that question became clear to me, was pointed out to me, in a church service very recently where we sang the song “Brother, Sister, Let me Serve You” (Richard Gillard).

Here are two verses from the song: it pictures a shared path and journey. And in this song, between the lines, we are reminded of what God did to humanity in Christ on the long road from then to now.

I will hold the Christ-light for you

In the nighttime of your fear

I will hold my hand out to you

Speak the peace you long to hear

I will weep when you are weeping;

When you laugh I’ll laugh with you

I will share your joy and sorrow,

Till we’ve seen this journey through.

In the midst of the news headlines and the realities they refer to, I wish that all of us will live our lives before the face of God in this way: I will hold the Christ-light for you! And that this will also be a mode in which we will practice our theology. Also here on our campus, where we are placed on a road, a training path, and a research journey where students from different countries are preparing to share the good news of Jesus Christ: in Belgium and in many other places in Europe and beyond.

I wish a theological year where the Christ-light will be held high on various journeys, whether filled with fear and grief and crises, or filled with joy and excitement.

Prof. Dr. A. (Jos) de Kock

Rector

The Christ-Light

Bij de Opening Academiejaar 2022-2023 Evangelische Theologische Faculteit, Leuven op 26 september 2022

De energierekening. Deze is van een doodnormaal verschijnsel geworden tot een crisis. Een energiecrisis.

Crisis. Een woord dat tegenwoordig wereldwijd alle nieuwsberichten vult. Maar voor iedereen zal het woord crisis naar iets anders verwijzen. De ene persoon zal het verbinden met een economische crisis die een directe impact heeft op zijn eigen huishoudbudget. Voor anderen gaat het om een ecologische crisis. Voor weer een ander gaat het om een oorlogscrisis die haar van de ene op de andere dag tot vluchteling maakte. Sommigen zullen inderdaad vooral denken aan een energiecrisis, waar anderen onmiddellijk denken aan de Covid-19 crisis die ziekte en dood in de familie bracht. Er zullen ook mensen zijn die crisis koppelen aan een zeer persoonlijke existentiële ervaring: een ervaring die niet de krantenkoppen haalt, maar die evengoed de loop van het leven kan bepalen.

Existentiële ervaringen en existentiële vragen zijn voorwerp van theologische reflectie en onderzoek. Oppervlakkig gezien zou je dus kunnen zeggen dat theologie super relevant is in een tijd en context van crises. Tegelijkertijd lijkt de academische theologie zelf, althans in dit deel van de wereld, in een crisis te verkeren. Een theologie in crisis wordt beschreven en toegelicht door professor Miroslav Volf in zijn voorwoord van onze academische jubileumbundel “The Vitality of Evangelical Theology”. Een van de redenen om te spreken van een crisis van de theologie is de onvoldoende of onbevredigende beantwoording van de vraag naar de relevantie van de theologie. Hoe relevant is theologie tegenwoordig?

Hoe relevant is theologie? Waar is theologie goed voor? Antwoorden op die vraag wijzen al snel op huidige en toekomstige uitdagingen in kerk en samenleving waarop de theologie moet anticiperen; en waarop de theologie een bepalende invloed kan uitoefenen. Dit soort antwoorden is vermoeiend: je moet jezelf fors aansporen. Je kunt niet alleen theoloog zijn, maar je moet theoloog én relevant zijn.

Wat volgens mij helpt om niet te moe te worden – voortdurend in de toekomst kijken en relevantie zoeken – is niet vergeten terug te kijken en onze zegeningen te tellen.

Waar is theologie goed voor? Nu, laten we terugkijken. Dan merk je dat je je op een weg beweegt die al langer dan vandaag bestaat en die al voor veel mensen betekenis heeft gehad. Terugkijken door te luisteren naar alumni, bijvoorbeeld. Dan merk je dat je faculteit betekenis heeft. Een alumnus legt uit: “de gedrevenheid en kennis van docenten, het studeren met studenten uit de hele wereld maakten mijn studie aan de ETF Leuven tot een bijzondere tijd.”

Als we terugkijken zien we dat alumni door hun studie aan de ETF Leuven zijn toegerust voor hun missie: het delen van het goede nieuws van Jezus Christus. Betekent dit dat ETF Leuven relevant is? Misschien. Belangrijker is dit: het heeft te maken met het beantwoorden van een roeping. Het is die roeping vanuit de Schrift om het goede nieuws van Jezus Christus te delen die deel uitmaakt van onze missie. En dat kan vele vormen aannemen: van hoogst wetenschappelijk theologisch werk tot toerusting voor het voeren van een goed pastoraal gesprek. En nog veel meer.

Op deze manier theologie beoefenen is niet in de eerste plaats relevant willen zijn, hoewel er veel relevantie zit in het beoefenen van theologie. Maar het gaat in de eerste plaats om het beantwoorden of helpen beantwoorden van een roeping. En daarbij worden we op een lange weg gezet waarop we niet de eersten zijn. We kunnen terugkijken en de vruchten zien van vele anderen.

Aan het begin van dit nieuwe academische jaar moeten we voor onszelf nagaan wat onze specifieke roeping, onze bijzondere roeping is in deze bijzondere periode. In de academische theologie, in de kerk en in onze positie in de samenleving. In het licht van al deze crises die de nieuwsberichten vullen: de vraag is dan niet “Wat is onze relevantie?”. Ik stel voor om de vraag te laten zijn: “Wat is onze roeping?”

Een antwoord op die vraag werd me duidelijk, werd me aangereikt, in een kerkdienst zeer onlangs waar we het lied “Brother, Sister, Let me Serve You” (Richard Gillard) zongen.

Hier zijn twee strofen uit het lied: het verbeeldt een gezamenlijke weg, een reis. En in dit lied worden we tussen de regels door herinnerd aan wat God in Christus voor de mensheid deed op de lange weg van toen naar nu.

I will hold the Christ-light for you

In the nighttime of your fear

I will hold my hand out to you

Speak the peace you long to hear

I will weep when you are weeping;

When you laugh I’ll laugh with you

I will share your joy and sorrow,

Till we’ve seen this journey through.

Te midden van de nieuwsberichten over crises en de realiteit waarnaar deze verwijzen, wens ik dat wij allen op deze manier ons leven voor het aangezicht van God zullen leven: I will hold the Christ-light for you! En dat dit ook een manier zal zijn waarop wij onze theologie zullen beoefenen. Ook hier op onze campus, waar we op een weg, een opleidingstraject en een onderzoeksreis zijn geplaatst waar studenten uit verschillende landen zich voorbereiden om het goede nieuws van Jezus Christus te delen: in België en op vele andere plaatsen in Europa en daarbuiten.

Ik wens een theologisch jaar waarin het Christus-licht hoog gehouden wordt op verschillende wegen, of die nu gevuld zijn met angst en verdriet en crises, of gevuld met voorspoed en vreugde.

Prof. Dr. A. (Jos) de Kock

Rector ETF Leuven

Uitgave jubileumbundel 40 jaar ETF Leuven: The Vitality of Evangelical Theology

In 2021-2022 viert de Evangelische Theologische Faculteit Leuven haar 40-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum is er nu een academische jubileumbundel gepubliceerd: The Vitality of Evangelical Theology. Deze bundel biedt een inkijk in het onderzoek van de ETF Leuven gedurende de afgelopen vier decennia alsook een inkijk in het huidige onderzoek.

Reeds vier decennia biedt de ETF Leuven een kwaliteitsvolle academische opleiding voor theologen. Een jubileum waar ik samen met collega’s en studenten dankbaar bij stil heb gestaan dit jaar. ETF Leuven is een plek die theologische vorming en het persoonlijke hoopvolle geloven samenbrengt. En dat alles verbonden met academisch onderzoek in de theologie en religiewetenschappen. De jubileumbundel geeft een hele mooie indruk van de ontwikkeling en stand van zaken van dat onderzoek.

De bundel laat voor elk van de zes vakgroepen zien hoe de ETF Leuven zoekt naar de verbinding tussen academisch onderzoek en de actuele praktijk van christelijke geloofsgemeenschappen.

Deze publicatie weerspiegelt de vitaliteit van de evangelische theologische wetenschapsbeoefening in een tijd waarin academische theologie kwetsbaar lijkt te zijn. In het Woord Vooraf wijst de bekende theoloog Miroslav Volf op de toegevoegde waarde van het onderzoek aan de ETF Leuven.

Deze bundel laat zien dat de ETF Leuven reeds 40 jaar een plek is waar vanuit verschillende culturele en confessionele achtergronden onderzoekers elkaar vinden in academisch theologisch onderzoek en onderwijs, vanuit een gezamenlijke passie om bij te dragen aan evangelische theologie. Zo is de ETF Leuven een faculteit die naar locatie geworteld is in het hart van Europa en naar haar aard verbonden met de internationale academische wetenschap.

Met de erkenning van overheidswege van het academische onderwijs en onderzoek en de unieke locatie en facilitaire mogelijkheden neemt de ETF Leuven in de academische theologiebeoefening een niet meer weg te denken plaats in, zowel in de Lage Landen als daarbuiten. Door gericht te blijven op de Bijbel en tegelijkertijd een open oog te hebben voor de diversiteit aan christelijke stromingen en tradities hoopt de ETF Leuven nog vele jaren een belangrijke bron van inspiratie en vorming te kunnen zijn, middels het doen van kwalitatief hoogstaand academisch onderzoek.

De wetenschappelijke bundel The Vitality of Evangelical Theology: Celebrating ETF Leuven at 40 is geredigeerd door collega’s Andreas J. Beck, Steven C. van den Heuvel en mijzelf en is te bestellen via de website van Peeters Publishers: www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042948860